FIRMA

seriózní partner pro zákazníky

Jsme inženýrsko-dodavatelskou společností se zaměřením na projektování, výstavbu a rekonstrukce elektrotechniky, energetiky a telekomunikací.

Zajišťujeme realizaci projektů na klíč, a to od zhotovení projektové dokumentace přes dodávky materiálů, realizaci staveb a uvedení kompletního díla do provozu, včetně údržby a servisu.

 To vše s energií sobě vlastní.

Com - Pakt Energy, a.s.
Com - Pakt Energy, a.s.

Jsme inženýrsko-dodavatelskou společností se zaměřením na projektování, výstavbu a rekonstrukce elektrotechniky, energetiky a telekomunikací.

Zajišťujeme realizaci projektů na klíč, a to od zhotovení projektové dokumentace přes dodávky materiálů, realizaci staveb a uvedení kompletního díla do provozu, včetně údržby a servisu.

 To vše s energií sobě vlastní.

Identifikační údaje

Název společnosti:
Com - Pakt Energy, a.s.
IČ: 276 19 613
DIČ: CZ276 19 613, plátce DPH

Sídlo:
Vlastibořská 2840/1, Praha 9, PSČ 193 00
Právní forma: akciová společnost    
Spisová značka:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka č. 11244


Základní kapitál:     2 000 000 Kč

Fakturační údaje

Fakturační adresa:
Vlastibořská 2840/1, Praha 9, PSČ 193 00     
 
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 7518965001/5500
IBAN: CZ4955000000007518965001  
SWIFT: RZBCCZPP

Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-7848500207/0100
IBAN: CZ4201000000357848500207
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Identifikační údaje

Název společnosti:
Com - Pakt Energy, a.s.
IČ: 276 19 613
DIČ: CZ276 19 613, plátce DPH

Sídlo:
Vlastibořská 2840/1, Praha 9, PSČ 193 00
Právní forma: akciová společnost    
Spisová značka:
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka č. 11244


Základní kapitál:     2 000 000 Kč

Fakturační údaje

Fakturační adresa:
Vlastibořská 2840/1, Praha 9, PSČ 193 00     
Bankovní spojení:
Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 7518965001/5500
IBAN: CZ4955000000007518965001  
SWIFT: RZBCCZPP
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-7848500207/0100
IBAN: CZ4201000000357848500207
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Dokumenty

Dokumenty

Politika ISM

Následující text je prohlášení naší politiky integrovaného systému managementu (tj. systému managementu kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zároveň je také písemným prohlášením vrcholového vedení Com - Pakt Energy, a.s., které se tímto zavazuje k jejímu plnění a k trvalému vytváření zdrojů k její realizaci.
  • Pro maximální spokojenost svých zákazníků realizuje naše společnost zakázky s nejvyšší možnou kvalitou kvalifikovanými odborníky, kteří v souladu s platnými zákony a normami, vlastní certifikáty a příslušná oprávnění k výkonu stanovených operací

  • Všechny naše činnosti jsou poskytovány v souladu s platnými zdravotními, hygienickými, bezpečnostními, ekologickými a dalšími právními předpisy, které jsou dány platnou legislativou ČR. Při našich činnostech zohledňujeme i jiné, než pouze právní požadavky.

  • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality, uvědomělého přístupu k ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému managementu.

  • Požadavkem vůči našim dodavatelům je schopnost dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Při výběru dodavatelů a obchodních partnerů přihlížíme k jejich přístupům k zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Naším dlouhodobým cílem je mít spolehlivé a kvalitní dodavatele. Z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili naše očekávání.

  • Com - Pakt Energy, a.s. se zavazuje k ochraně a péči o životní prostředí a k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců v pracovním procesu. Com - Pakt Energy, a.s. přejímá odpovědnost za dopady své realizace na životní prostředí. Chráníme a zlepšujeme životní prostředí prostřednictvím používání šetrných materiálů a postupnou obnovou současných technologií za technologie ještě více ohleduplné k životnímu prostředí. Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku přezkoumání jsou stanoveny další cíle, cílové hodnoty a programy. Významným dlouhodobým cílem z oblasti ochrany životního prostředí je minimalizace eventuálních havárií a jejich dopadů vůči životnímu prostředí zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce na vzniklé nehody či havárie jak přímo v areálu sídla naší společnosti, tak v rámci realizace zakázek u našich zákazníků. Zavazujeme se k předcházení (prevenci) znečišťování životního prostředí prostřednictvím snižování produkce odpadů a zvyšováním jejich materiálového či energetického využití. Dále v rámci možností usilujeme o snižování energetické a surovinové náročnosti našich činností.

  • Identifikovaná rizika, která se ve společnosti vyskytují při zajišťování všech jejích činností neustále sledujeme a hodnotíme jejich závažnost. Opatření k odstranění či eliminaci těchto rizik pravidelně přezkoumáváme. Zavazujeme se k zajišťování námi prováděných činností v souladu s legislativními požadavky při výskytu co nejmenších rizik, která při těchto činnostech mohou vznikat a ohrožovat tak naše pracovníky, ale i ostatní účastníky našich činností. Pro zajištění bezpečného provádění činností prostřednictvím naší společnosti, se zavazujeme provádět pravidelné proškolování dodavatelů ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle aktuálních požadavků legislativy, vyžadováním dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci také od našich dodavatelů, včetně používání osobních ochranných pracovních prostředků a revidovaných a kontrolovaných technických zařízení.

  • Zavazujeme se k předcházení vzniku pracovních úrazů, nehod, nežádoucích událostí či havarijních situací neustálým vyhledáváním možností jejich vzniku: Zajištěním vhodných pracovních podmínek na pracovištích společnosti, vybavením našich pracovníků potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, používáním technického zařízení pouze v bezvadném technickém stavu, tzn. že veškerá provozovaná technická zařízení budou pravidelně kontrolována a revidována. O rizicích vyplývajících z výkonu naší činnosti informujeme nejen naše zaměstnance, ale také veškeré naše dodavatele a zákazníky. Od našich dodavatelů a zákazníků rovněž vyžadujeme informace o rizicích, která se mohou vyskytnout v důsledku jimi prováděných činností a která by mohla ohrozit naše zaměstnance.

  • Touto schválenou a vyhlášenou politikou ISM a ochrany zdraví při práci se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený integrovaný systém managementu.

Politika ISM

Následující text je prohlášení naší politiky integrovaného systému managementu (tj. systému řízení kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zároveň je také písemným prohlášením vrcholového vedení Com - Pakt Energy, a.s., které se tímto zavazuje k jejímu plnění a k trvalému vytváření zdrojů k její realizaci.
Pro maximální spokojenost svých zákazníků realizuje naše společnost zakázky s nejvyšší možnou kvalitou kvalifikovanými odborníky, kteří v souladu s platnými zákony a normami, vlastní certifikáty a příslušná oprávnění k výkonu stanovených operací

Všechny naše činnosti jsou poskytovány v souladu s platnými zdravotními, hygienickými, bezpečnostními, ekologickými a dalšími právními předpisy, které jsou dány platnou legislativou ČR. Při našich činnostech zohledňujeme i jiné, než pouze právní požadavky.

Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality, uvědomělého přístupu k ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro prosperitu společnosti a zná svoji odpovědnost a postavení v integrovaném systému managementu.

Požadavkem vůči našim dodavatelům je schopnost dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Při výběru dodavatelů a obchodních partnerů přihlížíme k jejich přístupům k zabezpečování kvality, ochrany životního prostředí a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Naším dlouhodobým cílem je mít spolehlivé a kvalitní dodavatele. Z tohoto důvodu je hodnotíme, vybíráme a úzce s nimi spolupracujeme tak, aby splnili naše očekávání.

Com - Pakt Energy, a.s. se zavazuje k ochraně a péči o životní prostředí a k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců v pracovním procesu. Com - Pakt Energy, a.s. přejímá odpovědnost za dopady své realizace na životní prostředí. Chráníme a zlepšujeme životní prostředí prostřednictvím používání šetrných materiálů a postupnou obnovou současných technologií za technologie ještě více ohleduplné k životnímu prostředí. Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku přezkoumání jsou stanoveny další cíle, cílové hodnoty a programy. Významným dlouhodobým cílem z oblasti ochrany životního prostředí je minimalizace eventuálních havárií a jejich dopadů vůči životnímu prostředí zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce na vzniklé nehody či havárie jak přímo v areálu sídla naší společnosti, tak v rámci realizace zakázek u našich zákazníků. Zavazujeme se k předcházení (prevenci) znečišťování životního prostředí prostřednictvím snižování produkce odpadů a zvyšováním jejich materiálového či energetického využití. Dále v rámci možností usilujeme o snižování energetické a surovinové náročnosti našich činností.

Identifikovaná rizika, která se ve společnosti vyskytují při zajišťování všech jejích činností neustále sledujeme a hodnotíme jejich závažnost. Opatření k odstranění či eliminaci těchto rizik pravidelně přezkoumáváme. Zavazujeme se k zajišťování námi prováděných činností v souladu s legislativními požadavky při výskytu co nejmenších rizik, která při těchto činnostech mohou vznikat a ohrožovat tak naše pracovníky, ale i ostatní účastníky našich činností. Pro zajištění bezpečného provádění činností prostřednictvím naší společnosti, se zavazujeme provádět pravidelné proškolování dodavatelů ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle aktuálních požadavků legislativy, vyžadováním dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci také od našich dodavatelů, včetně používání osobních ochranných pracovních prostředků a revidovaných a kontrolovaných technických zařízení.

Zavazujeme se k předcházení vzniku pracovních úrazů, nehod, nežádoucích událostí či havarijních situací neustálým vyhledáváním možností jejich vzniku: Zajištěním vhodných pracovních podmínek na pracovištích společnosti, vybavením našich pracovníků potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, používáním technického zařízení pouze v bezvadném technickém stavu, tzn. že veškerá provozovaná technická zařízení budou pravidelně kontrolována a revidována. O rizicích vyplývajících z výkonu naší činnosti informujeme nejen naše zaměstnance, ale také veškeré naše dodavatele a zákazníky. Od našich dodavatelů a zákazníků rovněž vyžadujeme informace o rizicích, která se mohou vyskytnout v důsledku jimi prováděných činností a která by mohla ohrozit naše zaměstnance.

Touto schválenou a vyhlášenou politikou ISM a ochrany zdraví při práci se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený integrovaný systém managementu.

Prospekty ke stažení

Prospekty ke stažení

Image
Image

Dceřinné společnosti


Společnost CVJE s.r.o. poskytuje služby především v oblasti jaderné energetiky.


Společnost CVJE s.r.o. poskytuje služby především v oblasti jaderné energetiky.

© Com-Pakt Energy, a.s. 2023