Podmínky používání těchto stránek

Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s podmínkami používání těchto webových stránek a objasnit Vám práva a povinnosti, které z těchto podmínek vyplývají

Vymezení pojmů

Provozovatelem internetových stránek www.com-pakt.cz je společnost Com-Pakt Energy, a.s., se sídlem Vlastibořská 2840/1, Praha 9, PSČ 193 00, IČ: 276 19 613, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 11244 (dále jen „Provozovatel“).

Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto stránkám. Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Webem se rozumí tyto webové stránky na doméně https://www.com-pakt.cz/ provozované a vlastněné Provozovatelem (dále jen „Web“).

Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba, která navštíví Web Provozovatele (dále jen „Uživatel“).

Základní ustanovení

Účelem tohoto Webu je poskytovat informace o službách, které Provozovatel na trhu nabízí. Informace uveřejněné na tomto Webu nemají povahu podnětu, návrhu nebo výzvy k uzavření kupní či jakékoli jiné smlouvy.

Veškeré informace obsažené na Webu jsou pouze informativní a obecné povahy (vyjma tohoto textu), a mohou být ze strany Provozovatele měněny a upravovány bez předchozího upozornění.

Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu uděleného ze strany Provozovatele s Webem a jeho obsahem jakkoli nakládat v rozporu s jeho účelem, zejména obsah kopírovat, upravovat, reprodukovat či jinak využívat ke komerčním a veřejným účelům.

Při užívání Webu nesmí Uživatel žádným způsobem narušovat bezpečnost, celistvost a provoz Webu.

Zřeknutí se odpovědnosti

Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost a správnost informací obsažených na tomto Webu. Provozovatel neodpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou připojením na Web, jeho prohlížením, nefunkčností či jeho nedostupností z příčiny vzniklé na straně Provozovatele či přičiněním třetích stran.

Provozovatel dále neodpovídá za obsah webových stránek třetích stran, navštívených Uživatelem prostřednictvím odkazu, umístěného na Webu Provozovatele. Pokud Uživatel navštíví webovou stránku prostřednictvím odkazu, měl by se seznámit s příslušnými podmínkami provozování takového webu.

Provozvatel neposkytuje žádnou záruku, že materiály uváděné a dostupné na Webu jsou vhodné pro vaše požadavky nebo že budou bezpečné, bez chyb či virů. Za tyto materiály nenese Provozovatel žádnou odpovědnost.

Web je poskytován zdarma a Provozovatel nemůže zaručit, že bude fungovat bez přerušení či bez chyb. Vyhrazuje si proto právo kdykoliv a bez předchozího upozornění či jakýchkoliv závazků změnit, pozastavit či vyjmout celý obsah nebo jakoukoliv část webových stránek.

Postavení třetích stran

Nic z těchto Podmínek nepřiznává a není určeno na výtěžek jakékoliv třetí strany. Osoba, která není smluvní stranou těchto Podmínek, nemá žádné právo na jejich vymáhání.

Rozhodné právo

Tyto Podmínky podléhají zákonům České republiky a Provozovatel i Uživatelé se tímto zavazují k bezvýhradné jurisdikci českých soudů.

Závěrečná ustanovení

Pokračováním užívání těchto stránek jako Uživatel potvrzujete, že přijímáte tyto podmínky používání Webu. Pokud nepřijímáte tyto všeobecné smluvní podmínky, musíte tuto webovou stránku okamžitě opustit

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Když je zveřejněna nová verze tohoto textu na této stránce, okamžitě přechází v platnost.



Tyto Podmínky byly schváleny vedením společnosti 10. 1. 2023

© Com-Pakt Energy, a.s. 2023
© Com-Pakt Energy, a.s. 2023